Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю ПАТ "РЕАЛ БАНК"       Федорченко А.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 09.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛ БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14360721
4. Місцезнаходження
Харківська , Дзержинський, 61072, м. Харкiв, пр. Ленiна, буд. 60
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)766-19-66 (057)766-19-66
6. Електронна поштова адреса
bank@realbank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 70   14.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці realbank.com.ua в мережі Інтернет 14.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки В зв'язку з прийняттям Постанови Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду" № 34 вiд 21.05.2014 загальнi збори ПАТ "РЕАЛ БАНК" не проводились, дiяльнiсть банку в звiтному роцi була направлена на задоволення вимог вкладникiв та iнших кредиторiв, завершення технологiчних процесiв. У зв'язку з вищевикладеним та вiдсутнiстю даних та подiй, бiльшiсть роздiлiв звiту не складались.
На пiдставi пункту 3 статтi 13 Закону України № 996-ХIV вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк банком не складалась, аудитори не залучались та аудиторський висновок не складався.
Вiдповiдно до вимог Закону України № 4452-VI вiд 23.02.2012 р. "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" Банком складено Перелiк (реєстр) вимог кредиторiв ПАТ "РЕАЛ БАНК", акцептованих Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛ БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№424293
3. Дата проведення державної реєстрації
29.10.1991
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
800000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
48
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
В зв'язку з прийняттям Постанови Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014, а також на пiдставi пункту 1 статтi 48 Закону України № 4452-VI вiд 23.02.2012 р. "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю ПАТ "РЕАЛ БАНК" виконує повноваження органiв управлiння Банку.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Управлiння Нацiонального банку України в Харкiвськiй областi
2) МФО банку
351447
3) поточний рахунок
32071178900
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Нацiональний банк України
5) МФО банку
300001
6) поточний рахунок
32077101403

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвськi послуги 20 07.11.2011 Нацiональний банк України 21.05.2014
Опис Лiцензiя вiдкликана на пiдставi Постанови Нацiонального банку України № 295 вiд 21.05.2014 року.
 
Валютнi операцiї 20-2 02.09.2013 Нацiональний банк України 21.05.2014
Опис Лiцензiя вiдкликана на пiдставi Постанови Нацiонального банку України № 295 вiд 21.05.2014
 
Брокерська дiяльнiсть АГ №399406 05.11.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 10.06.2014
Опис Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами - Брокерська дiяльнiсть анульвана, продовження термiну не буде.
 
Дилерська дiяльнiсть АГ №399407 05.11.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 10.06.2014
Опис Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами - Дилерська дiяльнiсть анульвана, продовження термiну не буде.
 
Андеррайтинг АГ №399408 05.11.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 10.06.2014
Опис Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами - Андеррайтинг анульована, продовження термiну не буде.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
НПО „Монокристалреактив” - -- - - 0
НПО „Електроприбор” - -- - - 0
Банк „Столичний” - -- - - 0
НДI металiв - -- - - 0.000005688
Харкiвське зональне пiдприємство спортивних лотерей - -- - - 0
ХЦ Українського вiддiлення всесвiтньої лабораторiї - -- - - 0.000001838
Колгосп 8 березня Кегичiвського району - -- - - 0.000003738
НПА „Веста-Кварц” - -- - - 0.000001838
ВО „Укрелектромаш” - -- - - 0.000000375
ХФ об’єднання „Енерготехнiка” - -- - - 0.00000215
Фiрма „Мебель” - -- - - 0.000015188
Товариство „Молодiсть” - -- - - 0.000002538
Лисичанська птахофабрика - -- - - 0.000000063
Лисичанський пивоварний завод - -- - - 0.000000625
Державно-кооперативне пiдприємство „ПИТТО” - -- - - 0.0000155
Лисичанський склозавод - -- - - 0.000000625
Рубежанське виробниче об’єднання „Краситель” - -- - - 0.000002088
Радгосп „Лисичанський” - -- - - 0.000000063
ПТО „Кiнолугань” - -- - - 0.000000875
МНВО „Творчество” - -- - - 0.00000185
Радгосп „Донець" Гатищанської сiльської ради Вовчанського району Харкiвської областi УСРС - -- - - 0.000000813
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загальна кiлькiсть засновникiв - фiзичних осiб складає 31 особа. - - - 0.000122375
Усього 0.000178225

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Уповноважена особа фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю ПАТ "РЕАЛ БАНК"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорченко Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/в
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.12.2014 20.05.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб". Рiшення про призначення прийнято Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 16.12.2014 р. № 146. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа є працiвником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, посада: провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв.
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис В зв'язку з прийняттям Постанови Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду" № 34 вiд 21.05.2014, а також на пiдставi пункту 1 статтi 48 Закону України № 4452-VI вiд 23.02.2012 р. "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю ПАТ "РЕАЛ БАНК" виконує повноваження органiв управлiння Банку. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Подольський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Емiтент не здiйснює дiяльiсть з самостiйного ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПIРС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31341482
Місцезнаходження 61072 Україна Харківська Дзержинський м. Харкiв пр. Ленiна, 56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ №286654
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.11.2009
Міжміський код та телефон (057)759-12-69
Факс (057)759-12-68
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Емiтент не здiйснює дiяльiсть з самостiйного ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Хрещатик"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19364259
Місцезнаходження 61001 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул. Хрещатик, 8а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ №263320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 537-74-79
Факс (044) 537-74-79
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Емiтент не здiйснює дiяльiсть з самостiйного ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Хрещатик"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19364259
Місцезнаходження 61001 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул. Хрещатик, 8а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ №263320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 537-74-79
Факс (044) 537-74-79
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Емiтент не здiйснює дiяльiсть з самостiйного ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Лемма-Вiте"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30590333
Місцезнаходження 61166 Україна Харківська Дзержинський м. Харкiв вул. Коломенська, 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №584801
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Держфiнпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.05.2011
Міжміський код та телефон (057) 702-03-86
Факс (057) 702-03-86
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Емiтент не здiйснює дiяльiсть з самостiйного ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09807750
Місцезнаходження 61001 Україна Харківська Червонозаводський м.Харкiв проспект Московський, 60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ №286556
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (057)738-80-53
Факс (057)738-80-54
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Емiтент не здiйснює дiяльiсть з самостiйного ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

XI. Опис бізнесу

Прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014.
 
З 21.05.2014 р. органiзацiйна структура емiтента повнiстю змiнилась, оскiльки було прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014.
 
6.1. Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплата їх працi:
- облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв:
- в головному банку – 48 чол., в ЛФ – 3 чол.
- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом – 1 чол.
- чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 чол.
- фонд оплати працi штатних робiтникiв:
2013р. – 19 395,7 тис. грн. (iнформацiя з звiту 1-ПВ) - ГБ;
2014р. - 11 103,0 тис.грн.
Кадрова програма емiтента спрямована на скорочення чисельностi працiвникiв та зменшення фонду оплати працi.
 
ПАТ "РЕАЛ БАНК" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємтсв.
 
ПАТ "РЕАЛ БАНК" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами.
 
Постанова Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014.
 
В зв'язку з прийняттям Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Рiшення "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014р. та на пiдставi пункту 3 статтi 13 Закону України № 996-ХIV вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк банком не складалась.
Облiкова полiтика ПАТ„РЕАЛ БАНК” – документ, головною метою якого є загальна регламентацiя застосованих на практицi в Банку прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообороту.
Строки корисного використання орендованих основних засобiв встановлюються згiдно з умовами договору найму, оренди чи iнших подiбного роду угод . У випадку, якщо строк договору оренди збiльшується , то строк корисного використання змiнюється на новий.
Амортизацiя бiблiотечних фондiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% вiд його вартостi.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно лiнiйним методом, за яким кожний окремий вид нематерiального активу амортизується рiвними частинами, виходячи з його первiсної вартостi i строку корисного використання. Строк використання нематерiальних активiв визначається Банком самостiйно, виходячи з таких мiркувань: досвiду роботи з подiбними активами; сучасних тенденцiй в галузi технiки i програмних продуктiв; сучасного стану нематерiальних активiв та питань догляду за ними; експлуатацiйних характеристик. Визначений строк корисного використання затверджується розпорядженням по Банку.
Капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя, технiчне переозброєння та iншi види полiпшення основних засобiв протягом звiтного перiоду (рiк) вiдносяться на збiльшення балансової вартостi окремого об’єкта основних засобiв. Списання необоротних активiв проводиться за результатами рiчної iнвентаризацiї на пiдставi рiшення Правлiння Банку. У разi часткової лiквiдацiї об’єкта основних засобiв його первiсна вартiсть i знос зменшуються вiдповiдно до первiсної вартостi i зносу лiквiдацiйної частини об’єкта.
Запаси товарно-матерiальних цiнностей (сировина, основнi i допомiжнi матерiали, комплектуючi матерiали, що призначенi для надання послуг й адмiнiстративних потреб, малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються строком не бiльше одного року - за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв – очiкувана цiна реалiзацiї запасiв в умовах звичайної дiяльностi за вирахуванням очiкуваних витрат на завершення їх виробництва та реалiзацiю. За цим методом запаси вiдображаються якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiлi, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду.
Первiсною вартiсть запасiв, що придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв, яка складається з:
- суми, що сплачується згiдно з договором постачальнику;
- суми ввiзного мита;
- суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються Банку;
- транспортно-заготiвельнi витрати;
- iншi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi до використання.
Первiсною вартiстю запасiв, одержаних безоплатно, визнається їх справедлива вартiсть.
Первiсною вартiстю запасiв, що виробляються власними силами є собiвартiсть їх виробництва.
Первiсна вартiсть запасiв, отриманих в обмiн на подiбнi запаси, дорiвнює залишковiй вартостi переданих запасiв. Якщо залишкова вартiсть переданого запасу перевищує його справедливу вартiсть, первiсною вартiстю отриманих запасiв є справедлива вартiсть, а рiзниця включається до складу витрат звiтного перiоду. Первiсна вартiсть запасiв, придбаних в обмiн на неподiбнi запаси, дорiвнює справедливiй вартостi переданих запасiв. Передача запасiв товарно-матерiальних цiнностей зi складу в експлуатацiю вiдбувається за первiсною вартiстю.
Iнвестицiї Банку в цiннi папери з метою їх оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються таким чином:
а) операцiї з цiнними паперами в торговому портфелi;
б) операцiї з цiнними паперами в портфелi банку на продаж;
в) операцiї з цiнними паперами в портфелi банку до погашення;
г) iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
Придбанi цiннi папери (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi, iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї) первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних паперiв.
Витрати на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв у портфель на продаж або в портфель до погашення вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання.
Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв вiдображається в бухгалтерському облiку на дату розрахунку.
Змiна справедливої вартостi цiнних паперiв, якi мають бути переданi банку (крiм цiнних паперiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою собiвартiстю), у перiод мiж датою операцiї та датою розрахунку вiдображається в бухгалтерському облiку
- за рахунками доходiв або витрат - для цiнних паперiв у торговому портфелi;
- за рахунками капiталу - для цiнних паперiв у портфелi на продаж.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi ЦП, що придбанi банком, оцiнюються за їх справедливою вартiстю, крiм:
а) ЦП, що утримуються до погашення;
б) ЦП, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити;
в) iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
Цiннi папери, що утримуються банком до їх погашення, вiдображаються на дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
За борговими цiнними паперами окремо облiковуються дисконт або премiя в разi їх наявностi. Дисконт або премiя за борговими цiнними паперами в портфелях на продаж та до погашення амортизується протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки вiдсотка.
Сума амортизацiї дисконту збiльшує процентний дохiд, а сума амортизацiї премiї зменшує процентний дохiд за цiнними паперами.
Амортизацiя дисконту (премiї) не здiйснюється для боргових цiнних паперiв, якщо величина дисконту (премiї) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша, нiж 1% вiд суми номiналу. У такому разi вся сума дисконту (премiї) збiльшує (зменшує) процентнi доходи пiд час первiсного визнання цiнного папера.
Амортизацiя дисконту (премiї) за борговими цiнними паперами в торговому портфелi не здiйснюється
При придбаннi ЦП, по яких передбачене нарахування вiдсоткiв, накопичувальний вiдсоток вiдноситься, а надалi враховується на рахунках нарахованих доходiв.
Нарахування процентiв здiйснюється наприкiнцi кожного мiсяця залежно вiд умов випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на мiсяць протягом перiоду вiд дати придбання цiнного папера до дати його продажу або погашення. Сума амортизацiї дисконту або премiї нараховується одночасно з нарахуванням процентiв.
За купонними цiнними паперами нарахування процентiв здiйснюється за номiнальною ставкою вiдсотка; дисконт або премiя облiковуються окремо. Вiдомiсть нарахованих процентiв за цiнними паперами роздруковується наприкiнцi звiтного мiсяця та обов’язково має мiстити одноособовий пiдпис виконавця, контрольний пiдпис та пiдписи перших осiб. Графiк амортизацiї за ефективною ставкою вiдсотка зберiгається разом з вiдомостями нарахованих процентiв за цiнними паперами.
 
Основним видом дiяльностi за КВЕД є "Iншi види грошового посередництва" - 64.19.
Дiяльнiсть Банку у звiтному роцi була направлена на задоволення вимог кредиторiв та закiнчення технологiчних процесiв, розпочатих до процедури лiквiдацiї.
 
Прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014. З метою задоволення вимог кредиторiв, банком частково здiйсненi звернення стягнення на предмети застави за кредитними договорами, частково заставне майно оприбутковано на баланс банку, частково здiйснено вiдчуження кредитного портфелю шляхом вiдступлення права вимоги за кредитами iншим установам, частково здiйснено продаж окремого майна Банку шляхом безпосереднього продажу юридичним i фiзичним особам. До моменту закiнчення процедури лiквiдацiї всi активи банку мають бути вiдчуженi.
 
Прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014. Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладались.
 
Основнi засоби це матерiальнi активи, якi утримуються банком з метою використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, надання в лiзинг (оренду) iншим особам та очiкуваний строк корисного використання яких бiльше року i вартiсть придбання 2500,00 грн. або бiльше.
Придбанi основнi засоби вiдображаються в балансi за первiсною вартiстю (собiвартiстю) або за переоцiненою (справедливою) вартiстю.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.14р. - 33 906 897,89 грн.;
Залишкова вартiсть основних засобiв на 01.01.14р. - 19 608 354,15 грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2015р. - 28 937 801,88 грн.;
Залишкова вартiсть основних засобiв на 01.01.2015р. - 14 312 592,13 грн.;
Структура основних засобiв та строки корисного використання:
будинки, споруди - 360-600 мiсяцiв;
машини та обладнання - 60-96 мiсяцiв;
транспорт - 84-108 мiсяцiв;
iнструмент, прилади, iнвентар (меблi) - 120 мiсяцiв;
iншi основнi засоби -120-600 мiсяцiв;
iншi необоротнi матерiальнi активи - до 34 мiс.
При нарахуваннi амортизацiї по основним засобам банком використовується прямолiнiйний метод.
Амортизацiї пiдлягає вартiсть всiх основних засобiв (крiм землi та незавершених капiтальних iнвестицiй).
Строк корисного використання основних засобiв визначається банком самостiйно згiдно Положення про облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, оперативного лiзингу, затвердженого Правлiнням ПАТ “РЕАЛ БАНК” та облiковiй полiтицi банку.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi.
 
Проводиться процедура лiквiдацiї емiтента згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначенням уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014.
 
Вiдсутнi факти штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства.
 
Проводиться процедура лiквiдацiї емiтента згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначенням уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014.
 
Угоди, якi було укладено та не виконано Банком у встановлений строк, станом на кiнець звiтного року вiдсутнi.
 
Проводиться процедура лiквiдацiї емiтента згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначенням уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014.
 
У зв'язку з проведенням процедури лiквiдацiї Банк не проводить спецiальних дослiджень та розробок та не користується послугами третiх осiб щодо надання цих послуг.
 
1. 12.03.14 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “Бiзнес-Бенефiт”. Стягнення заборгованостi в розмiрi 228 537 118,11 грн. Господарський суд м. Києва. Позов задоволено Рiшенням суду вiд 26.05.2014р.
2. 12.03.14 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “МОРГОТ”. Стягнення заборгованостi в розмiрi 104 778 060, 02 грн. Господарський суд Київської областi, 16.07.2014 р. позов задоволено.
3. 14.03.14 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ПЛАВТ СЕРВIС”. Стягнення заборгованостi в розмiрi 62 569 791,78 грн. Господарський суд м. Києва. 14.05.2014 р. ПОЗОВ ПАТ “РЕАЛ БАНК” ЗАДОВОЛЕНО.
4. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “IНВЕСТ- ТРАНШ”. Стягнення заборгованостi в розмiрi 62 940 415,50 грн. Господарський суд Київської областi 15.07.14 позов задоволено.
5. 02.04.14 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Радiонов Олександр Миколайович. Про застосування наслiдкiв нiкчемностi правочину в розмiрi 2 815 665,18 грн. Московський районний суд м. Харкова. Розгляд справи триває.
6. 11.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “Енергоiнвестпроект”. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 1 884 011, 42 грн. Господарський суд Харкiвської обл. Позов задоволено частково. Рiшення суду вiд 12.06.2014р.
7. 11.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “Запорожский Коксохимремонт” Про стягнення заборгованостi в розмiрi 38 176 548, 70 Господарський суд м. Києва. 23.06.2014 ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО.
8. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “МАРГОЛАК”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 57 690 097,52 грн. Господарський суд м. Києва. 21.07.2014р. ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО.
9. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ПРОГРЕС IНСАЙД”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 404 303 165,55 грн. Господарський суд м. Києва. 23.06.2014 позов задоволено.
10. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 41 986 664,82 грн. Господарський суд Донецької областi. ПОЗОВ ПАТ “РЕАЛ БАНК” ЗАДОВОЛЕНО. Рiшення вiд 17.06.2014р.
11. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ПП “КОМБIАГРОIНДАСТРI”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 60 195 681,91 грн. Господарський суд Харкiвської областi. ПОЗОВ ПАТ “РЕАЛ БАНК” ЗАДОВОЛЕНО. Рiшення вiд 17.06.2014р
12. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ХАРКIВСПЕЦГАЗСНАБ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 315 326 010,92 грн. Господарський суд Харкiвської областi. 18.06.2014 ПОЗОВ ПАТ “РЕАЛ БАНК” ЗАДОВОЛЕНО.
13. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ГРАНТ ТАЙМ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 470 668 436,17 грн. Господарський суд м. Києва. 04.09.2014р. позов задоволено
14. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 85 054 474,14 грн. Господарський суд Харкiвської областi. 18.06.2014 ПОЗОВ ПАТ РЕАЛ БАНК ЗАДОВОЛЕНО.
15. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 26 241 714,24 грн. Господарський суд Донецької областi. Справу вирiшено на користь Банка — 11.06.2014р.
16. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 36 303 646,42 грн. Господарський суд Донецької областi. ПОЗОВ ПАТ “РЕАЛ БАНК” ЗАДОВОЛЕНО. Рiшення вiд 17.06.2014р.
17. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “БК”ГЕФЕСТ АЛЬЯНС” Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 470 704 706,28 грн. Господарський суд м. Києва. ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО НА КОРИСТЬ ПАТ “РЕАЛ БАНК” 02.07.2014.
18. 17.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “МАРКЕТ 777”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 10 436 460,36 грн. Господарський суд м. Києва. Розгляд справи триває.
19. 23.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ПП “АГРО-НАФТА-ТРАНС”. Про стягнення заборгованостi за договором про надання овердрафту в розмiрi 207 671,47 грн. Господарський суд Черкаської областi. 12.06.2014 ПОЗОВ ПАТ “РЕАЛ БАНК” ЗАДОВОЛЕНО У ПОВНОМУ ОБСЯЗI.
20. 23.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ЧИТАЙ МIСТО ГРУП”. Про стягнення заборгованостi за договором про надання овердрафту в розмiрi 3 032 174,33 грн. Господарський суд м. Києва, Київський апеляцiйний господарський суд; 12.08.2014р. позов задоволено (з розстроченням виконання на три роки). Розгляд справи триває.
21. 23.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ВIНСТ ПЛЮС”. Про стягнення заборгованостi за договором про надання овердрафту в розмiрi 582 648,40 грн. Господарський суд Харкiвської областi. ПОЗОВ ПАТ “РЕАЛ БАНК” ЗАДОВОЛЕНО. Рiшення вiд 17.06.2014р.
22. 18.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Редько Борис Борисович. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 29 849,70 грн. Вишгородський суд Київської областi. 25.09.2014 позов задоволений.
23. 24.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Жила Ольга Олексiївна. Про стягнення заборгованостi за договором про надання овердрафту в розмiрi 535 977,00 грн. Московський районний суд м. Харкова; Судовий розгляд триває.
24. 24.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Межевiкiн Юрiй Євгенович. Про стягнення заборгованостi за договором про надання овердрафту в розмiрi 164 127,61 грн. Дзержинський районний суд м. Харкова. 16.10.2014 заочним рiшення позов задоволено.
25. 24.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Косенко Євгенiй Олександрович. Про стягнення заборгованостi за договором про надання овердрафту в розмiрi 201 483,69 грн. Московський районний суд м. Харкова. Судовий розгляд триває.
26. 24.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Малюк Роман Олександрович. Про стягнення заборгованостi за договором про надання овердрафту в розмiрi 529 041,03 грн. Охтирський мiськрайонний суд Сумської областi. 19.08.2014р. Ухвалою Охтирського мiськрайонного суду провадження у справi зупинено (до припинення перебування Малюка на вiйськовiй службi).
27. 24.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Дудiн Андрiй Геннадiйович. Про стягнення заборгованостi за договором про надання овердрафту в розмiрi 261 982,24 грн. Ленiнський районний суд м. Луганська. У зв'язку з воєнно-полiтичною ситуацiю суд не працює, справа до подальшого розгляду не призначена.
28. 28.04.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Литвиненко Олександр Миколайович. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 1 509 437,54 грн. Фрунзенський районний суд м. Харкова; 23.10.2014 року в задоволеннi позову вiдмовлено, договiр овердрафту визнано недiйсним за зустрiчним позовом.
29. 08.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Висовень Дмитро Анатолiйович. Про стягнення заборгованостi за договором овердрафту в розмiрi 3 685,66 грн. Шевченкiвський районний суд м. Києва. 05.08.2014 позов задоволено.
30. 08.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Никифоров Євген Юрiйович. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 43 353,19 грн. Солом'янський районний суд м. Києва. 08.09.2014р. позов задоволено.
31. 08.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Свiтлiчна Наталiя Миколаївна. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 31 128,56 грн. Дзержинський районний суд м. Харкова. 22.08.2014р. Заочним рiшенням позов задоволено.
32. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “Пром”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 151 870, 99 грн. Господарський суд Харкiвської обл. 04.08.2014р. Подана заява про вiдмову вiд позову, позичальник погасив борг.
33. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “Укркомерцпостач”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 52 454 910, 41 грн. Господарський суд Київської обл. 09.07.2014 позов задоволено.
34. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “Київмонтаж”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 261 407 142, 44 грн. Господарський суд м. Києва. 19.08.2014р. позов задоволено.
35. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “Кримбутангаз”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 33 800 451, 19 грн. Господарський суд Харкiвської обл. Позов ПАТ “РЕАЛ БАНК” задоволено Рiшенням вiд 21.07.2014р.
36. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “МАЕСТРО ТОРГ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 61 184 665, 70 грн. Господарський суд м. Києва. 21.07.2014р. позов задоволено.
37. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 59 138 499, 65 грн. Господарський суд Київської обл. 05.08.2014р. позов задоволено.
38. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “СМТ ТАЙМ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 59 137 458, 55 грн. Господарський суд м. Києва. 15.07.2014 р. позов задоволено.
39. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Москаленко Iнна Олександрiвна. Про стягнення заборгованостi за договором овердрафта в розмiрi 105 214, 87 грн. Вишгородський районний суд Київської областi. 01 жовтня 2014 року судом прийняв вiдмову вiд позову.
40. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Решетнiков Борис Леонiдович. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 67 516, 72 грн. Київський районний суд м. Харкова. Винесено заочне рiшення - 19.11.2014 року.
41. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Соловйов Костянтин Вячеславович. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 45 340, 23 грн. Харкiвський районний суд Харкiвської областi; 15.08.2014р. винесено заочне рiшення на користь банку.
42. 16.05.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Ярош Вiктор Миколайович. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 42 666, 29 грн. Ленiнський районний суд м. Харкова. 28.10.2014 року позов задоволено.
43. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ЧЕРНIВЦI-СПБТ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 63 190 121,25 грн. Господарський суд Чернiвецької областi. 29.07.14р. позов задоволено.
44. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ФЕШИН МОБАЙЛ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 477 205 162,28 грн. Господарський суд Київської областi. 08.07. ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО.
45. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 35 268 333,76 грн. Господарський суд Київської областi. 29.07.2014 позов задоволено.
46. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “УКРЕНЕРГОРИНОК”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 32 774 381,83 грн. Господарський суд Київської областi. 29.07.2014р. Позов задоволено.
47. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “УКРЕНЕРГОРИНОК”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 56 788 284,10 грн. Господарський суд Київської областi. 12.08.2014р. позов банка задоволено.
48. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “БIЗНЕС-КОНСУЛЬТ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 123 031 705,51 грн. Господарський суд Київської областi. ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО 17.07.2014р.
49. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “МУЛЬТI-АКВА”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 30 495 038,18 грн. Господарський суд Київської областi. 19.08.2014р. позов задоволено.
50. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “МУЛЬТI-АКВА”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 32 061 975,95 грн. Господарський суд Київської областi. 13.08.2014р. позов задоволено.
51. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “АРIСТОКРАТ ТIМ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 261 407 142,44 грн. Господарський суд Київської областi. 29.07.2014 позов задоволено.
52. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “БК “ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 64 124 143,24 грн. Господарський суд Київської областi. 08.07.2014 ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО.
53. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 21 374 747,74 грн. Господарський суд Київської областi. 13.08.2014р. позов задоволено.
54. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “АМОН-СУЛ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 57 120 473,60 грн. Господарський суд Київської областi. 13.08.2014р. позов задоволений.
55. 20.05.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “IНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТIНГ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 470 751 846,45грн. Господарський суд Київської областi. 16.07.2014р ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО.
56. 03.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Королько Альона Валерiївна. Про застосування наслiдкiв нiкчемностi правочину в розмiрi 190 483,14 грн. Лисичанський мiський суд Луганської областi, Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних та кримiнальних справ; Судовий розгляд справи триває.
57. 03.07.14 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ПрАТ “КИЇВСТАР”. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 10 360 873,73 грн. Господарський суд м. Києва. Розгляд справи триває.
58. 11.07.2014р ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “АСТЕЛIТ”. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 3 703 902,23 грн. Господарський суд м. Києва. Розгляд справи триває.
59. 12.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “КВ-ЕКСПРЕС”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 5 280 700,91 грн. Господарський суд м. Києва. 17.11.2014 року позов банка задоволений. Судовий розгляд справи триває.
60. 13.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА “ПIВДЕНЬ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 5 214 644,83 грн. Господарський суд Київської обл. Судовий розгляд триває.
61. 13.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Биканов Геннадiй Володимирович. Про стягнення заборгованостi за договором овердрафта в розмiрi 5 497,93 грн. Валкiвський районний суд Харкiвської обл.; 25.11.2014 РОКУ ЗАОЧНЕ РIШЕННЯ.
62. 13.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ПрАТ “СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО “IЛЛIЧIВСЬКЕ”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 217 828,22 грн. Господарський суд м. Києва; 24.09.2014р. ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО.
63. 13.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Марiнченко Андрiй Валерiйович. Про стягнення заборгованостi за договором овердрафта в розмiрi 115 745,97 грн. Московський районний суд м. Харкова. 12.09.2014 ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО.
64. 13.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АВАНГАРД”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 6 204 782,19 грн. Господарський суд Одеської областi, Одеський апеляцiйний господарський суд. 27.10.2014 року позов задоволено. Судовий розгляд справи триває.
65. 20.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Халiна Дарина Геннадiївна. Про звернення стягнення на предмет iпотеки в розмiрi 271 772,28 грн. Орджонiкiдзевський районний суд м. Харкова. 09.01.2015 р. ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО ПОВНIСТЮ, ВИНЕСЕНО ЗАОЧНЕ РIШЕННЯ.
66. 20.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Франчук Валентин Геннадiйович. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 542 836,80 грн. Днiпровський районний суд м. Києва. 15.10.2014 винесено ЗАОЧНЕ РIШЕННЯ на користь банка.
67. 20.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Франчук Олег Геннадiйович. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 542 845,53 грн. Охтирський мiськрайонний суд м. Охтирка. 31.07.2014р. винесено заочне рiшення на користь банка.
68. 26.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Херсун Ольга Вiкторiвна. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 129 603,73 грн. Заводський районний суд м. Миколаїва. 05.02.2015 р позов задоволено.
69. 13.06.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ "ЕКСМО". Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 1 754 404,20 грн. Господарський суд м. Києва, Київський апеляцiйний господарський суд; Вищий господарський суд України; 12.09.2014 позов задоволено (з розстрочкою). Судовий розгляд справи триває.
70. 04.07.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ФОП Скакун Олег Олександрович. Про стягнення заборгованостi за договором про надання кредитної лiнiї в розмiрi 54 266,76 грн. Господарський суд Луганської областi, Лисичанський мiський суд Луганської областi; Судовий розгляд справи триває.
71. 03.07.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ "ЛУТАРА ТРЕЙД". Про стягнення заборгованостi за договором про надання кредитної лiнiї в розмiрi 1 914 014,05 грн. Господарський суд Луганської областi, Господарський суд Харкiвської областi. 16.12.2014 року винесено рiшення, позов задоволено.
72. 18.07.14р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Нечитайло А.Г. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 23 932, 23 грн. Фрунзенський районний суд м. Харкова; 03.10.2014року позов задоволено.
73. 18.07.14р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ з iноземними iнвестицiями “Лутара”. Про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi 7 974 525, 47 грн. Господарський суд Харкiвської обл.; 06.11.2014 року позов задоволено.
74. 18.07.14р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Марченко М. Ю. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 61 168, 39 грн. Червонозаводський районний суд м. Харкова. Судовий розгляд справи триває.
75. 31 липня 2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Херсун Ольга Вiкторiвна. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 10 188, 61 грн. Заводський районний суд м. Миколаєва. 18.11.2014 року винесено заочне рiшення на користь банка.
76. 31 липня 2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Грунський Володимир Iллiч. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 25 367, 25 грн. Краматорський мiський суд. 03.12.2014 року ЗАОЧНЕ РIШЕННЯ.
77. 21 серпня 2014р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Дрючин Сергiй Юрiйович. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 6 317, 99 грн. Сєвєродонецький мiський суд Луганської областi; Судовий розгляд справи триває.
78. 21 серпня 2014р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Курочкiн Iгор Олександрович. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 7 919, 96 грн. Лисичанський мiський суд Луганської обл.; 29.09.2014р позов задоволено. 15.10.2014року подана апеляцiйна скарга на рiшення суду 1 iнстанцiї. 26.11.2014 року апеляцiйна скарга банка задоволена.
79. 29 серпня 2014 р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” Гарачук Iрина Анатолiївна. Про застосування наслiдкiв нiкчемностi правочину в розмiрi 100 000,00 грн. Фрунзенський районний суд мiста Харкова; Апеляцiйний суд Харкiвської областi; Судовий розгляд справи триває.
80. 29 серпня 2014 р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Войтко Галина Дмитрiвна. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 9 598, 53 грн. Шевченкiвський районний суд м. Чернiвцi; 23.12.2014 року ЗАОЧНЕ РIШЕННЯ.
81. 16.10. 2014 р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Гусаков Денис Вiкторович. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 13 645, 75 грн. Апеляцiйний суд мiста Києва; Днiпровський районний суд м. Києва. 10.12.2014 року заочне рiшення.
82. 29 серпня 2014 р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Биканов Геннадiй Володимирович. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 15 614, 72 грн. Валкiвський районний суд Харкiвської обл.; 25.12.2014 р. ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО.
83. 29 серпня 2014 р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Соловйов Костянтин В’ячеславович. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 5 230, 25 грн. Харкiвський районний суд Харкiвської обл.; 07.11.2014 року заочним рiшенням позов задоволений.
84. 09.09.2014р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Корнiєнко Юрiй Сергiйович. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 31 796, 29 грн. Згурiвський районний суд Київської областi; 16.02.2015 року винесено заочне рiшення на користь банку.
85. 10.09.2014р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Дорошенко Юлiя Петрiвна. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 15 039, 35 грн. Подiльський районний суд м. Києва; 16.01.2015 року винесено заочне рiшення, яким позов задоволено.
86. 11.09.2014р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Дорошенко Юлiя Петрiвна. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 5 578, 25 грн. Подiльський районний суд м. Києва; 12.11.2014 року подана заява про вiдмову вiд позову (у зв'язку з ПОГАШЕННЯМ ЗАБОРГОВАНОСТI).
87. 01.09.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ХЗБМ АСТОР”. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 1 476 712, 31 грн. Господарський суд Харкiвської обл.; Харкiвський апеляцiйний господарський суд. 12.11.2014 року позов задоволений. 19.02.2015 року вiдмовлено вiдповiдачевi в задоволеннi заяви про розстрочку виконання рiшення суду, отримана вiдповiдна ухвала.
88. 01.09.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ХЗБМ АСТОР”. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 2 123 725, 99 грн. Господарський суд Харкiвської обл.; Харкiвський апеляцiйний господарський суд; Судовий розгляд справи триває.
89. 01.09.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “ХЗБМ АСТОР”. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 901 281, 59 грн. Господарський суд Харкiвської обл.; 10.11.2014 року позов задоволений.
90. 08.09.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “IКОН-ТРЕЙД”. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 2 963 809,62 грн. судовий розгляд справи триває.
91. 26.09.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Дорошенко Юлiя Петрiвна. Про стягнення заборгованостi120 972, 01 грн. Подiльський районний суд м. Києва; Судовий розгляд справи триває.
92. 06.08.2014 ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ “БУДСКЛО-ТРЕЙДИНГ”. Заява про банкрутство в розмiрi вимог на суму 4 027 441, 43 грн. Господарський суд Донецької обл. Судовий розгляд справи триває.
93. 16.10.2014р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Коваленко Ольга Григорiвна. Про стягнення заборгованостi 9 418, 09 грн. Апеляцiйний суд м. Києва, Дарницький районний суд м. Києва. 15.12.2014 року позов задоволено.
94. 16.10.2014р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Зайчук Свiтлана Миколаївна. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 20 225, 14 грн. Святошинський районний суд мiста Києва. 02.02.2015 року – ЗАОЧНЕ РIШЕННЯ на користь банку.
95. 20.11.2014р. ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Колодка Олена Олександрiвна. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 12 281, 49 грн. Апеляцiйний суд мiста Києва, Оболонський районний суд мiста Києва; судовий розгляд справи триває.
96. 01.12.2014 року ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Корнiєнко Олександр Сергiйович. Про стягнення заборгованостi в розмiрi 34 999, 93 грн. Згурiвський районний суд Київської областi; 23.01.2015 року заочним рiшенням позов банку задоволений.
97. 03.12.2014 року ПАТ “РЕАЛ БАНК” та Тхоренко Крiстiна Сергiївна. Про встановлення нiкчемностi в розмiрi 163 926, 90 грн. Лисичанський мiський суд Луганської областi; Судовий розгляд справи триває.
98. 10.12.2014 року ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ПАТ СК «ЛЕММА». Стягнення за векселем в розмiрi 10 100 000, 00 грн. Господарський суд мiста Києва; 12.02.2015 року позов задоволено.
99. 12.12.2014 року ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК». Стягнення за векселем в розмiрi 1 000 000, 00 грн. Господарський суд Київської областi. Судовий розгляд справи тириває.
100. 12.12.2014 року ПАТ “РЕАЛ БАНК” та ТОВ «СХIДНЕРГОПОСТАЧ-2». Стягнення за векселем в розмiрi 7 700 000, 00 грн. Господарський суд Київської областi. 25.02.2015 року позов задоволено.
101. 12.03.2014р. Бородiна Марiя Iванiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про повернення банкiвського вкладу в розмiрi 100 000,00 грн. Галицький районний суд мiста Львова. 16.06.2014р. справу залишено без розгляду.
102. 20.03.2014р. Сокiрка Зинаїда Олександрiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК. Про повернення банкiвського вкладу в розмiрi 110 000,00 грн. Лисичанський мiський суд Луганської областi. Позов залишений без розгляду за iнiцiативою позивача.
103. 26.03.2014р.Науменко Марiя Михайлiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про повернення банкiвських вкладiв та розiрвання договорiв вкладiв в розмiрi 99 745, 00 грн. Лисичанський мiський суд Луганської областi. Заяву позивача за заявою позивача залишено без розгляду.
104. 21.03.2014р. Лизенко Раїса Iванiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про повернення банкiвського вкладу в розмiрi 20 611,00 грн. Лисичанський мiський суд Луганської областi. Позовна заява залишена без розгляду.
105. 25.03.2014р.ПП «Агро-Трейд» та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про розiрвання Договору i спонукання повернути грошовi кошти в розмiрi 952 326,97 грн. Господарський суд Харкiвської областi. Апеляцiйну скаргу ПАТ «РЕАЛ БАНК» задоволено рiшенням вiд 07.07.2014р.
106. 02.04.2014р. ТОВ “Полпак” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв, що знаходяться на банкiвському рахунку в розмiрi 240 788,93 грн. Господарський суд Харкiвської областi Рiшення Суду — в задоволеннi позову вiдмовити повнiстю.
107. 02.04.2014р.Сонгулiя Вiкторiя Олександрiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв, що знаходяться на банкiвському рахунку в розмiрi 1742,72 грн. Лисичанський мiський суд Луганської областi. Судовий розгляд триває.
108. 15.04.2014р.Морозов Вiктор Олексiйович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про повернення депозиту та процентiв в розмiрi 537 808,22 грн. Шевченкiвський районний суд м. Львова, Галицький районний суд мiста Львова. Позивач направив до суду заяву про вiдмову вiд позову.
109. 02.04.2014р. ТОВ “Конструкторське бюро трубопровiдної арматури i спецiальних робiт” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про визнання права власностi та зобов'язання перерахувати кошти Господарський суд Харкiвської областi. Вiдмовлено у задоволеннi позову.
110. 11.04.2014р. Харкiвська мiська громадська органiзацiя «Мiнi-футбольний клуб «Локомотив» та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про зобов'язання вчинити дiї (перерахування коштiв та закриття рахунку) в розмiрi 482 852 грн. 56 коп. Господарський суд Харкiвської областi. Апеляцiйну скаргу ПАТ “РЕАЛ БАНК” задоволено.
111. ПП «Свiт знань» та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про зобов'язання вчинити дiї (перерахування коштiв та закриття рахунку) в розмiрi 69 871 грн. 86 коп. Господарський суд Харкiвської областi. Вiдмовлено у задоволеннi позовних вимог позивача.
112. 11.04.2014 р. ТОВ «АГРОПРОМСБУТ – 2004» та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про зобов'язання вчинити дiї (перерахування коштiв та закриття рахунку) в розмiрi 68 969 грн. 40 коп. Господарський суд Харкiвської областi. 26.01.2015 року у позовi вiдмовлено в повному обсязi.
113. 11.04.2014 р. ТОВ Науково-виробниче пiдприємство «Стальенерго»
114. та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про зобов'язання вчинити дiї (перерахування коштiв та закриття рахунку) в розмiрi 4 884 304 грн. 71 коп.; 25 611 дол. США 35 центов; 10 750 528 руб. РФ 83 коп. Господарський суд Харкiвської областi. 12.08.2014р. апеляцiйну скаргу банка задоволено.
115. 08.04.2014р. ПП “Лiспроектсервiс” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення залишку грошових коштiв в розмiрi 94 375,60 грн. Господарський суд Харкiвської областi, Харкiвський апеляцiйний господарський суд. Вiдмова в задоволеннi скарги ПП “Лiспроектсервiс”.
116. 22.04.2014р.ТОВ «ТЕТРА» та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про закриття банкiвського рахунку та стягнення залишку грошових коштiв в розмiрi 46 201,89 грн. Господарський суд Луганської областi. В задоволеннi позову вiдмовлено.
117. 28.04.2014 р.Гаталяк Макар Ярославович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про повернення банкiвського вкладу в розмiрi 13 935,00 грн. Шевченкiвський районний суд м. Львова. 17.06.2014р. позов залишено без розгляду за заявою позивача.
118. 12.05.2014р.Дарабан Вiктор Васильович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про захист прав споживачiв (стягнення коштiв) в розмiрi 1 040 283,37 грн. Дзержинський районний суд м. Харкова. 02.12.2014 РОКУ. ВIДМОВЛЕНО В ЗАДОВОЛЕННI АПЕЛЯЦIЙНОЇ СКАРГИ ПОЗИВАЧА.
119. 07.05.2014р. Бойченко Микола Григорович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв з банкiвського вкладу в розмiрi 100 000$ Ворошиловський районний суд м. Донецька. 11.06.2014 р. - Позивач вiд позову вiдмовився.
120. 13.05.2014р. Золотухiна Валентина Iонiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв з банкiвського вкладу (депозиту) в розмiрi 25 036,33 грн. Балаклiйський районний суд Харкiвської областi.
121. 14.05.2014р. Бутко Яна Василiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв з банкiвського вкладу в розмiрi 1 220 944,00 грн. Дзержинський районний суд м. Харкова. 02.06.2014р. справу залишено без розгляду.
122. 14.05.2014р. ПрАТ “Харкiвпродмаш” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв з банкiвського рахунку в розмiрi 252 323,01 грн. Господарський суд Харкiвської областi. ВIДМОВА У ЗАДОВОЛЕННI ПОЗОВУ. Рiшення вiд 17.06.2014р.
123. 22.05.2014р.ТОВ «Торговий Дiм АГРОДАР» та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв в розмiрi 1 919 510, 35 грн. Господарський суд Харкiвської областi, Харкiвський апеляцiйний господарський суд, ВГСУ. КАСАЦIЯ ВIДХИЛЕНА.
124. 22.05.2014р. ТОВ «Торговий Дiм АГРОДАР» та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв в розмiрi 282 364, 00 грн. Господарський суд Харкiвської областi, Харкiвський апеляцiйний господарський суд. 19.11.2014 року - Касацiйна скарга вiдхилена.
125. 26.05.2014р.ФОП Дубровiн Борис Вiкторович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення заборгованостi по оренднiй платi в розмiрi 44 473,30 грн. Господарський суд Харкiвської областi; Харкiвський апеляцiйний господарський суд; Вищий господарський суд України. Позов задоволено.
126. 26.05.2014р.Мертiкаров Олександр Дмитрович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про розiрвання договору банкiвського вкладу та стягнення грошових коштiв в розмiрi 118 746,65 грн. Дзержинський районний суд м. Харкова. 06.11.2014 р. ПОЗОВ ЗАЛИШЕНО БЕЗ РОЗГЛЯДУ.
127. 26.05.2014р. Королько Альона Валерiївна та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Про визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчинити певнi дiї. Результат — зупинення провадження у справi.
128. 26.05.2014р.Морозова Наталiя Романiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про повернення депозиту та процентiв в розмiрi 537 808,22 грн. Галицький районний суд м. Львова. Вiдмовилась вiд позову.
129. 06.06.2014р.Сiрук Олексiй Володимирович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв (повернення депозиту) в розмiрi 10 000, 00 США 00 центiв; Дзержинський райсуд м. Харкова. Заяву залишено без розгляду за заявою позивача.
130. 16.06.2014р.Лiпницький Олександр Iгорович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про встановлення факту, вiд якого залежить виникнення майнового права. Томакiвський районний суд Днiпропетровської областi. Апеляцiйну скаргу ПАТ «РЕАЛ БАНК» задоволено.
131. 01.07.2014р. Бутко Яна Василiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення коштiв в розмiрi 1 220 944,00 грн. Днiпровський районний суд. м. Києва. Позов залишений без розгляду.
132. 14.07.2014р. ПП “ЛАЛ-СЄВЄР” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про зобов'язання вчинити певнi дiї (виконати платiжне доручення). Господарський суд Харкiвської обл., Харкiвський апеляцiйний господарський суд. 08.12.2014 року апеляцiйна скарга банка задоволена.
133. 29.10.2014 р. Ганчак Юрiй Зiновiйович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про зобов'язання вчинити певнi дiї та стягнення заборгованостi в розмiрi 128 370, 00 грн. Дзержинський районний суд м. Харкова. АПЕЛЯЦIЙНА СКАРГА ГАНЧАКА ВIДХИЛЕНА.
134. 23.09.14р. Ганчак Олена Василiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про зобов'язання вчинити певнi дiї та стягнення в розмiрi 163 380,00 грн. Дзержинський районний суд м. Харкова; Позов залишено без розгляду.
135. 17.09.2014р. Ганчак Олена Василiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про зобов'язання вчинити певнi дiї та стягнення заборгованостi в розмiрi 163 380,00 грн. Дзержинський районний суд м. Харкова; Судовий розгляд справи триває.
136. 01.09.2014р. НТ “Недержавний корпоративний пенсiйний фонд ВАТ “Укрексiмбанк” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про визнання дiй протиправними, зобов'язання вчинити дiї в розмiрi 4 900 000, 00 грн. Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва; Київський апеляцiйний адмiнiстративний суд; ВАСУ; 26.02.2015 року касацiйне провадження закрито.
137. 26.09.14 ПП “ГРАД-Н” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”, немайновий. Господарський суд Харкiвської областi. ПОВЕРНЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ.
138. 26.09.2014р. Ахмед Осама Абi ЗМН та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про визнання дiй неправомiрними. Немайновий (в розмiрi 6536, 72 євро). Харкiвський окружний адмiнiстративний суд; 20.02.2015 року подана касацiйна скарга.
139. 13.10.2014р. Захаров Сергiй Венiамiнович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про визнання дiй неправомiрними та зобов'язання вчинити дiї. Харкiвський окружний адмiнiстративний суд; Судовий розгляд справи триває.
140. 16.10.2014 р. Гнатишин Дмитро Iванович та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Стягнення коштiв, нарахованих вiдсоткiв та моральної шкоди. Вiнницький мiський суд Вiнницької областi; Апеляцiйний суд Вiнницької областi; 15.12.2014 року позов Гнатишина Д.I. залишено БЕЗ ЗАДОВОЛЕННЯ.
141. 04.10.2014 р. Тхоренко Крiстiна Сергiївна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчинити певнi дiї. Харкiвський окружний адмiнiстративний суд; Судовий розгляд справи триває.
142. 12.11.2014р. Мухiна Тетяна Андрiївна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”, Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчинити певнi дiї. Харкiвський окружний адмiнiстративний суд. Судовий розгляд справи триває.
143. 07.11.2014 р. ТОВ “ХЗБМ АСТОР” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Визнання недiйсним договору. Господарський суд Харкiвської областi; Судовий розгляд справи триває.
144. 06.11.2014р. ТОВ “ХЗБМ АСТОР” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Визнання недiйсним договору. Господарський суд Харкiвської областi; Харкiвський апеляцiйний господарський суд; 18.02.2015 року в задоволеннi апеляцiйної скарги вiдмовлено.
145. 07.11.2014р. ТОВ “ХЗБМ АСТОР” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Визнання недiйсним договору. Господарський суд Харкiвської областi; Харкiвський апеляцiйний господарський суд; Судовий розгляд справи триває.
146. 10.11.2014 р. ТОВ “IКОН-ТРЕЙД” та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Визнання недiйсним договору. Господарський суд Харкiвської областi; Судовий розгляд справи триває.
147. 11.11.2014р. Чiтвiрикова Неонiла Iванiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчинити певнi дiї. Харкiвський окружний адмiнiстративний суд; 25.12.2014 року в позовi вiдмовлено.
148. 18.11.2014р. Гнатишина Любов Дмитрiвна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про стягнення нарахованих процентiв та моральної шкоди. Вiнницький мiський суд Вiнницької областi; 26.01.2015 року в позовi вiдмовлено.
149. 28.11.2014р. Макєєва Марина Юрiївна та ПАТ “РЕАЛ БАНК”. Про визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчинити певнi дiї. Харкiвський окружний адмiнiстративний суд; Харкiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд; 24.02.2015 р. - Апеляцiйну скаргу банка задоволено.
150. Черкашин Володимир Олексiйович та ПАТ «РЕАЛ БАНК», Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Про визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчинити певнi дiї. Харкiвський окружний адмiнiстративний суд; 25.12.2014 року в позовi вiдмовлено.
151. Черкашина Еллiна Олександрiвна та ПАТ «РЕАЛ БАНК», Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Про визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчинити певнi дiї. Харкiвський окружний адмiнiстративний суд; 25.12.2014 року в позовi вiдмовлено.
152. 01.12.2014 року. Шурипа Дмитро Олександрович та ПАТ «РЕАЛ БАНК» та iншi банки. Заява про ухвалення додаткового рiшення та вирiшення про поворот виконання рiшення. Апеляцiйний суд Харкiвської областi; 19.12.2014р. вiдмовлено в поворотi рiшення.
153. 19.12.2014 року. ПАТ «РОДОВIД БАНК», Уповноважена особа ПАТ “РЕАЛ БАНК”, Третя особа – Фонд гарантування вкладiв, НБУ. Про визнання дiй протиправними та зобов'язання вчинити певнi дiї. Харкiвський окружний адмiнiстративний суд, 03.03.2015 року в позовi до банку вiдмовлено.
154. 23.12.2014р. Ганчак Ю.З., Фонд гарантування вкладiв; Уповноважена особа на лiквiдацiю ПАТ РЕАЛ БАНК. Про визнання протизаконною бездiяльнiсть та стягнення коштiв в розмiрi 11 000,00 дол США. Харкiвський окружний адмiнiстративний суд, 29.01.2015 року у задоволеннi позову до банка вiдмовлено.
 
Проводиться процедура лiквiдацiї емiтента згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 вiд 21.05.2014 та Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначенням уповноваженої особи Фонду № 34 вiд 21.05.2014.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 19523.2 13725.1 0 0 19523.2 13725.1
будівлі та споруди 4199.6 3778.7 0 0 4199.6 3778.7
машини та обладнання 3732.9 2777.3 0 0 3732.9 2777.3
транспортні засоби 4309.7 3903.6 0 0 4309.7 3903.6
інші 7280.9 3265.5 0 0 7280.9 3265.5
2. Невиробничого призначення: 85.1 587.5 0 0 85.1 587.5
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 19608.3 14312.6 0 0 19608.3 14312.6
Опис Структура основних засобiв та строки корисного використання: будинки, споруди - 360-600 мiсяцiв; машини та обладнання - 60-96 мiсяцiв; транспорт - 84-108 мiсяцiв; iнструмент, прилади, iнвентар (меблi) - 120 мiсяцiв; iншi основнi засоби - 120-600 мiсяцiв; iншi необоротнi матерiальнi активи - до 34 мiс. Строк корисного використання основних засобiв визначається банком самостiйно згiдно Положення про облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, оперативного лiзингу, затвердженого Правлiнням ПАТ “РЕАЛ БАНК” та облiковiй полiтицi банку. Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.14р. - 33 906 897,89 грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 01.01.14р. - 19 608 354,15 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2015р. - 28 937 801,88 грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 01.01.2015р. - 14 312 592,13 грн. Основних засобiв, щодо яких є передбаченi законодавством обмеження володiння та користування, Банк не має.